آثار ونقاشی های مدرن ۲۰۰۷/۲۰۰۸  چاپ
تاریخ : یکشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1386
نقاش مدرن وهنر مدرن ۲۰۰۸
 
همراه با ترجمه ای کوتاه از متن در باب نقاشی وآثار
 
از سایت:
 
 

Private View Date: Tuesday 15 January 2008
Time: VIP Preview 4:00pm-6:00pm, Preview Evening 6:00pm-9:00pm
Place: Business Design Centre, 52 Upper Street, Islington, London, N1 0QH

درپایتخت انگلیس (لندن *) به  تاریخ ۱۵ ژوئن۲۰۰۸

نمایشپاهی با هنر ونقاشی مدرن برگزار پردید

نمونه آثار دراینا درج گردیده است:

© Gavin Turk, 'Camouflage Fright Wig', 2007 (courtesy Paul Stopler Gallery)
 
© Marilene Oliver, 'Exhausted Figure', 2007 (courtesy of Beaux Arts London Gallery) Boo Ritson, 'Pink', 2007 (courtesy Alan Cristea Gallery)
 
 Christmas drinks with Artists Anonymous
نمون های از آثار( هنرمندان بی نام*)
 
 که مشتمل از گروهی ۵ نفره هستند
 
 وخود را* هنرمندان بی نام* مینامند
 
آثار زیر در سال ۲۰۰۷ در گالری
 
: Contemporary Art Society
 
در لندن به نمایش در آمده بود
 
Date: Wednesday 5 December 2007
Place: Contemporary Art Society,
 11-15 Emerald Street, London, WC1N 3QL
 
مجموعه ای از آثار* تیم دیکنز* که در گالری
 
* York Art Galleryبه نمایش درآمده است
 
 Tracey Emin
A selection of works from
 Tim Dickson’s collection on
show at York Art Gallery
 
© Tracey Emin, 'A Name They Called Our Father', 2002 (pencil on paper and embroidery on calico), images courtesy Tim Dickson © Tracey Emin, 'A Name They Called Our Father', 2002 (pencil on paper and embroidery on calico), images courtesy Tim Dickson
 
نمونه هائی از آثار مدرن در معماری
 
 
 ونقاشی مدرن با الهام  از آن:
 
 
 
 
 
© Lu Shenzhong, 'Little Red Figure', 2002, paper-cut, courtesy of Chambers Fine Art
 
The commissioning programme
at Belsay Hall, talk 
at Arts Council North East +
dinner afterwards 
Image courtesy of BALTIC Centre for Contemporary Art Image courtesy of BALTIC Centre for Contemporary Art
Images courtesy of BALTIC
 Centre for Contemporary Art