چــرا تکــرارم نمیـــکنی...؟!  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1388

چــرا  تکــرارم نمیـــکنی...؟! 

چــرا دیگر تکــرارم نمیـــکنی...؟!

چرا در واپسـین لحظات عاشــقی هایــت

در مـیان یادها وخاطره ها...

آندم که بر شـانه های پـرواز نشســتی

تا "  دورشدن " را بیـــآموزی!!

در میان خـــیالت...

مرغ دلــم را هـمراه خــویش نـدیـدی

چرا دیگر تکرارم نمیکنی؟

مگر نبود آن"  لحظـه های قســم"

آن لحظه های ِسرودن ِترانه های

" باتو میمــانم" ..."بی تو میــمیرم"!!!

چرا چهره ام را، که همیشه ، پیش رو میخواستی...حتی...

درخــاطرت نـبود؟!

چرا امــروز تکــرارم نمیکنی

آری نامم را...عقشم را

چــرا تکـرار نمــیکنی ؟.... چــرا !!!

 

دوشنبه 23 شهریور 1388

سروده ی فــرزانه شیـدا