رهگذر... آهسته تر  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1388رهــگذر آهــسته تر ، از کنار من گـذر
 
راه تو راه من است ،بی تو کو یک همسفر
 
رهگذر این راه ما ، راه عــشق است و وفا
 
بُردی از یاد مگر ، تو وفای عــشق ما؟!
 
دل ســپردم برتو من ،   عاشقانه بی ریا
 
با دلم اکنون بگو ،  مانده ام تنــها چرا؟؟!!
 
چونکه دیدی عاشــقم ، از دلم گشتی جدا
 
رفتی و با رفتنت ، کرده ای ویران مرا!!
 
این دل ء بشـــکسته را ، زندگی کرده فنا
 
عــشق تو مانده بدل ، باز دلتنـگم ترا
 
روز و شبـــها بگذرد ، زندگی کوته شود
 
هرکه آمد در جـهان ، خود اسیر ره شود
 
لیکن آخر بــیوفا ،‌ این ره یاری نبود
 
رفــتن ودل کــندنت ، ‌‌‌‌راه دلــداری نبود
 
هــمسفر بودی مرا ، روزگاری با دلـم
 
ره جدا کردی چرا ؟؟!! خوب من ای یاورم
!!  
ســروده : فـــرزانه شــــیدا  
Farzaneh Sheida

چهارم فروردین ماه ۱۳۶۰  
 
باز نو یسی ۱۳۸۶ بهمن ماه