سند منشور آزا دی نوع بشر  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387
موضوع:عمومی
سند منشور آزا دی نوع بشر

اینک که به یاری پروردگارتاج سلطنت ایران و بابل وکشورهای جهات اربعه را بر سر گذاشته ام اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق پادشاهی را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکّام و زیردستان من آئین و رسوم ملّت هائی را که من پادشـاه آنها هستم یا ملّت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا نسبت به آنها توهین نمایند . از امروز که من تاج سلطنت بر سر میگذارم تا روزی که زنده هستم و مـزدا توفیق سلطنت را به من میدهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملّتی تحمیل نخواهم کرد ، هر ملّت آزاد است که مـرا به سلطنت خود قبول کنـد یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بخواند من برای سلطنت آن ملّت به جنگ مبادرت نمی کنم . تا روزی که من پادشـاه ایـران و بابـل و کشورهـای جهات اربعـه هستم نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حقّ او را از ظالم خواهم گرفت و به او مسترد می نمایم و ستمگر را مجازات خواهم کرد تا روزی که من پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت مال غیرمنقول یامنقول دیگری را به زور یا به طرق دیگری بی آنکه بهایش پرداخت شود و رضایت صاحبش جلب گردد مال تصّرف گردد . من تا روزی که زنـده هستم نخواهـم گذاشت که کسی انسـان دیگری را به بیـگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد او را به کار بگمارد . من امروز اعلام می کنم هر کس آزاد است هر دینـی را که میـل دارد بپرستد و در هـر نقطه که مایل باشد سکنی گزیند به شرط آنکه در آن نقطه حقّ کسی را غصب ننماید . هـر کس مجـاز است هر شغلی را که مایل است برگـزیند و مـال خود را به هر گـونه که صلاح می دانـد صرف کند به شرط آنـکه ضرری به دیگری نرسد .من اعلام می کنم هر کس مسئول اعمـال خود می باشد و هیچ کس را نبـاید به مناسبت تقصیـری که یکی از بستگانش مرتکب گشته مجازات نمود و مجازات برادر گناهکار و برعکس اکیداً ممنوع می باشد و اگر فـردی از خانواده ای و یا از طایفه ائی تقصیری مرتکب گردید فقط می توان همان فرد خاطی را به مجازات رسانید و نه شخص دیگری . تا روزی که من به یاری مزدا سلطنت می کنم اجازه نمی دهم مـردان و زنـان را به عنوان غلام و برده و کنیز بفروشند ، حکّام و زیردستان من ناگزیر و وظیفه دارند که در حوزه ی حکومت ومأموریت خود از این عمل ( خرید و فروش مردان و زنان ) به عنوان غـلام و بـرده و کنیـز جداً ممانعت نموده و رسم بردگی در جهان باید بکلی برافتد و از مزدا می خواهم مرا در راه تعهداتی که نسبت به ملّت های ایران و بابل و ملّتهای مملکت جهات اربعه بر عهده گرفته ام توفیق گرداند .دوست عالم انسانیّت / طالب حکمت / راست و درستکار / رهبر خردمند و واقع بین / بلند همّت / فاتح چیره دست / قوی الاراده / پدر مهربان ، دلسوز ، بامحبّت و رحیم / شاه شاهان ... کورش کبیر
بیست و پنج قرن پیش / نوشته بر کتیبه تاریخی در ویرانه ی اور / بین النهرین

نکویش ندانند اهل خرد
که نام بزرگان به زشتی برد
نوشته شده در دوشنبه 6 خرداد 1387 - 15:46:21سایت شعر نو:
ارسال از شهرام بیانی