اگر ....  چاپ
تاریخ : شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1386

اگرنمی توانی به کسی امید بدهی نا امیدش هم نکن

اگر نفوذوقدرت کلام نداری حداقل شنونده خوبی باش

اگر شنونده خوبی هستی راز نگه دار خوبی هم باش

اگر کسی در شرایط روحی بدی بسر میبرد به جای ذکر مصیبت

و ناله و فغان سعی کن با ایجاد انگیزه و ایده و افکار متفاوت حال

 هوای تازه ای به وجود بیاوری

اگر اشتباهی مرتکب شدی با شهامت بپذیروعذرخواهی کن.اینکار

 نه تنها موجب سرافکندگی نمی شود بلکه سرافرازی و بزرگ منشی

  در پی دارد

اگر از کسی اشتباهی سر زداما معذرت خواهی کرد سخت نگیر وببخش

به این ترتیب خودت نیز سبک و ارام می شوی

اگر خواستی کسی را متهم به کاری کنی که از ان مطمئن نیستی

 به شرمندگی که در صورت اثبات خلاف ان حاصل میشود فکر کن

اگر خواستی در حق خودت و دیگران دعائی کنی ازپروردگار صبر

 بخواه چراکه خداوند باصابران است

اگرکارت پیش نمی رود به اندازه توان گره ازکارکسی بازکن

اگرنمی توانی زخمی را مرحم باشی نمک هم نپاش

اگر می خواهی به کسی درسی بدهی تنبیه وتهدید بهترین را حل نیست

 بعضی وقتها چشم پوشی نتیجه بهتری دارد

اگر تنها زندگی نمی کنی بدان که بزرگترین ومهمترین وظیفه ات

 این است که باعث ارامش وخاطر جمعی انها باشی

اگر کسی در کنارتو ارامش راحس نکند به زودی تنهاخواهی شد

اگر خوش سفر نباشی کم کم باید تنهادرخانه بمانی یاتنهابه سفربروی

اگربیش ازتواضع ادعاذاشته باشی رفته رفته ادعایت تبدیل به

 لاف زدن می شود

اگردرتصمیم گیری ثبات نداشته باشی وهرلحظه تصمیمت

عوض شود ذیگرکسی روی حرفهایت حساب باز نمی کند

اگربیش ازظرفیت مخاطبت به اومحبت کنی یا اوراخراب می کنی

 یاخودت خراب می شوی

اگرخواستی کسی راسیرکنی ماهی بهش نده ماهیگیری یادش بده