نکاتی چند...  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1386

 

هرگاه از کارئ ترسیدئ خودرا در

 

 

آن بینداز؛ زیرا ترس از آن کار ؛

 

 

زیانبارتر از اقدام به آن کار است

  

 

هر امیدئ ؛ غیر از امید به خدا

 

 

دیوانگئ است

  

 

هر ترسئ جز ترس از خدا

  

 

بیمارئ است  

 

 

 

انسانئ که  کار بزرگئ رامئ خواهد

  

 

انجام بدهد ؛باید تحملش راهم بالا ببرد

 

 

 

آنان که ازما جلوتر هستند؛ طرز فکرو

 

رفتار خاص  خود را دارند .

 

به بدشانسئ اعتقادئ ندارند ؛

 

کورکورانه تقلید نکرده و به عواقب و

 

نتایج کارهائ خود فکرمئ کنند . ترس

 

 و اضطرابشان را کنترل مئ کنند و مئ دانند

 

که اگر اراده شان را در زندگئ به کار بگیرند ؛

 

پیروزئ از آنهاست.

  

هر چند که روئ کاغذ فاصله خواستن

 

 تا توانستن فقط یک ویرگول است ولئ

 

در دنیائ واقعئ بین  خواستن تا

 

توانستن فاصله زیادئ وجود  دارد ؛

 

 با این حال فاصله هائ زیاد ؛

 

تاثیرئ بر اراده کسانئ که برائ رسیدن

 

به هدف عزم را جزم کرده اند؛ ندارد .

 

 آنها از ریسک کردن برائ تغییر اوضاع

 

نمئ ترسند ؛ زیرا انسانهایئ هستند 

 

 که واقعا قدر چیزهائ با ارزش را مئ دانند.

 

هر چند  مئ دانند بدون از دست دادن

 

چیزئ نمئ توانند چیزئ دیگر  را

 

بدست آورند؛اما برائ رسیدن به هدفئ

 

 که در فکرو ذهن دارند ؛حاضرند ؛

 

بهائ آن را با جان و دل بپردازند .