(دلشکسته*) شعری از فرزانه شیدا-ف.شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
 
دفــتر شــعر(دلشکسته*)
 
 
دفــتر شعر چــو کنجی   بنــهادم   چه  سود
 
 
  جـز  همین   دفتر من ،  کس بدلم  یار نبود!!!
 
 
می گـشایم   به دگر   بار،  همان   دفــتر  را
 
 
 تا گــشاید  دل  ء  افسرده   و غمگین    مرا
 
 
  آه... ای دفترء شـعری  که  بدل هـمرازی 
 
 
 تو  فقط   با  دل ء افسرده ء   من  می سازی
 
 
زندگانی  همه  غـــمهای   مرا   دامن      زد
 
 
رنگ ء افـسردگی  و  غـم  بدل و بر تن  زد
 
 
سـینه  آرامگهی   شد  ز همه  عشق    و امید
 
 
وه که  عالم  به کجا  پایء  منء خـسته  کـشید
 
 
در شب ء  غـــمزده ،  بیدارم و  همراه   نـسیم
 
 
اشک  بر دیده   وآ  لوده به   غــمهای   عظـیم
 
 
روح من بال گــشود و  پی ء  گمگشته  خویش
 
 
رفـته هر سو  به تن ء خـسته وبا   قــلب پریش
 
 
عاقــبت  دید  که  او رفته  وغمها    باقی ست
 
 
آنکه  برما  همه کــس بود ،  دگر اینجا نیــست!!
 
 
بعد او ، رود ء غـــم ء ســینه  بدریا   پیوســت
 
 
وه که  کـــوتاه شــد  از دامن او، ‌ما را  دســت!
 
 
آن ســـفر کرده چه دوراست وچه دســتم کــوتاه
 
 
باز  تنـــها   شده ام   با  غم و  با غصــه   و  آه
 
 
بعد  او   خــانهء   دل ، گشته ،  چو  ویرانه سرا
 
 
خـــود  ندانــم  به کجا میرود  این  دل!  بخــدا!!!
 
 
خــسته ام  بسکه   بدل   گفته ام   از او   بگـــذر
 
 
گـــریه ها   کـــرده   بـه غــم   گفــــت :
 
 
(( بین مـــرگ  مــــرا*))!!!
 
 
جمعه فروردین ماه
 
 
فــرزانه شــیدا
 
 
۵ فروردین ماه ۱۳۶۷
 
 
بازنویسی۱۳۸۶