گفتـــمت شـــیدا فقـــط فــرزانه نیســت ! شعری از ف.شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
 
 
گفتـــمت شـــیدا  فقـــط  فــرزانه  نیســت
 
 
باتـو  ای  آرام   جـــان، بیــگانه  نیــســت
 
 
  گــرتــو باشــی تـک امــید   وعــشــقء او
 
 
مجلـــسء دل، کــمتراز شـاهـانه نیــسـت
 
 
  مـــست عـــشــقء بــاده ء مـهـر و  وفــا   
 
  
مـســتی اش ازجــام واز پیــمانه نیــســت!
 
 
گـر گــرفــتارء  غـم  ورنـــجی  شــــوی
 
 
او زرنجـــت ، کــمتر ازدیـوانه  نیــســت!
 
 
تا   بســـوزد  ،  در غــم  ء   دلـــدادگــی
 
 
شـــمع ء قلـبت را بـجز پــروانـه نیـــســت
  
 
روح او، دور از تــــن و در  نـــزدء  تـــو
 
 
در ســـرای ســـینه یـا در خــانـه  نیــســت!
 
 
تــن   جـــدا  از بــند  جــان ، در  دام  تــو
 
 
آه.. بــاورکــن که ایــن  افــسانـه نیــســت
  
 
دل شـــده غــافـل زهرچـه  بــود وهـــســت
 
 
با  تن  وجــانم   ، دگــر  همــخانه   نـیــست
 
 
بعـد تــو   انــدر پــی  ء  مــأوای  عــــشــق
 
 
هــرچـه مـی گـردم  بــجز  ویـرانـه  نیــسـت
 
 
  ر فـتـــنت   مــــرگ ء   مــــنو    شــــیدائــــیم
 
   
   تـومــرو!  این  رفتـنت  مــردانـه   نیــســت!!!
 
 
  گـــر  هــــنر    دانـی  ،‌ دلــی  را ســوخـــتن
 
 
 این   گــناهــست   و   هــنرمـنــدانه   نیـــست
 
 
با جــفــا   دل را  تــو  مــشکــن    بــی وفــا
 
 
کارء  مــردان ء  خـــدا  رنــدانـه   نیـــسـت!!!
 
 
یادء مــن  در ــقلــب ء  تــو   مُـرد و  کنــون
 
 
  نـــزد تــو  فــرزانــه  جــز بیــگانه  نیــست!!!
 
 
با تـمام ایـن جــفاهـــا    ٫٫مــن  تــــوأم  ٫!!!!
 
 
 بی تـوهـــم، فــرزانـه آن فــرزانـه نیـســت!!!!
 
 
ســـرودهء فــــرزانه شـــیدا
  
 
۱۳۶۱/۳/۱۴ جمعه خردادماه