بی تو تنها میمونم...شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : جمعه 5 بهمن‌ماه سال 1386

پر پروازم   تو بودی

اگه بال وپر ی داشتم

کاش میشد  با تو    بمونم

ترو    تنها      نمی ذاشتم

دل میخواست تو   او ج  پروازم

برسه به آشیونم

 آخه قلب من نمیخواست

که   بدون    تو      بمونم

...

ولی  من  راهی نداشتم

راه  ما از هم  جدا  بود

اگه غیر  ازاین  میکردم

بخدا  فقط  خطا    بود

...

منو   باور کن  عزیزم

بجز این راهی نداشتم

رفتم  اما  بخدا     من

دلمو پیشت گذاشتم

....

میدونم  باور    نداری

میگی یاری بیوفا بود

اما  باور  کن  عزیزم

سرنوشت ما جدا بود

...

پر  گرفتم عاشقونه

پر  کشیدم  تا تو  ابرا

اما دیدم که دل من

حتی اونجا مونده تنها

.....

 بعد ازین تنها میمونم

اینو من خودم میدونم

اما میخوام که بدونی

پای عشق تو میمونم

                   پای عشق تو میمونم       

 سروده ء ف.شیدا