انتظار شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 30 دی‌ماه سال 1386
 
انتظار
 
فرصت نیست
 
زمان کوتاه است
 
عمر درگذر
 
شقایق های عشق...
 
لاله های محبت... میرویند
 
در گُلزار عشق ما!!!
 
وما افسوس...
 
در گذار عمر
 
چه شتابان  در گذریم !!
 
٫٫ رود  آرامتر ٫٫  گذشت
 
باد.... ملایم تر وزید!!!
 
آه که انتظار نیز
 
در این ره .... همواره با ما
 
ره سپرد
 
ودیدگان گوئی
 
همواره به هرگوشه
 
نگاهی داشت
 
٫٫ بامید دیدار او٫٫
 
می ترسم... می ترسم
 
به پایان ره رسیده
 
همچنان در راه
 
در اندوه عمری انتظار
 
بگذریم از خط پایان
 
واو را نیابم ...!!
 
آنگاه بدل چه گویم
 
که عمری
 
...عمری انتظار کشید !!!
 
چه گویم او را آخر
 
چه گویم!!!
 
۲۵ آبانماه ۱۳۸۴
 
 سروده ء :  فرزانه شیدا