رنگین کمان هستی(از فرزانه شیدا**)  چاپ
تاریخ : شنبه 22 دی‌ماه سال 1386
بخشی از کتاب واژه ها
 
سخنانی از هزار سخن
 
 به قلم فــرزانه شــیدا
 
آدرس وبلاگ:
 
 
 
خود رنگین کمان هستی باش:
 
 
همیشه چون رنگین کمان سرشار از رنگهای شادی باش.ف.شیدا
 
 
رنگهای زندگی زمانی زیباست که نگاهت
 
 بر آفرینش هستی رنگین بنگرد.ف.شیدا
 
 
زیبا ترین ورنگین ترین نگاه
 
نگاهیست که زندگانی را با تمامی رنگهایش
 
دوست داشته باشد وحضور خداوند رانیز در آن  بیابد.
 
 ف .شیدا
 
 
 پنجره دلی که رو به محبت باز میشود
 
رنگین ترین زندگی را تجربه میکند
 
ف.شیدا
 
 
نگاهی  عمق دارد که
 
با رنگهای خوب وبد زندگی آشناست
 
ف.شیدا
 
 
 در تصویر زنده ء زندگی
 
همیشه قابی را بر دل بیآویز که در آن محبت ،
 
عشق ،دوستی ، یکرنگی ، صداقت
 
وتمامیت انسانیت آدمی نقش شده باشد.
 
ف.شیدا
 
 
آنگاه که آسمانت ابریست،  بیاد رنگین کمان باش !
 
همیشه باران در پی خویش رنگین خواهد شد
 
با رنگین کمانی در میانه آسمان ءبودن تو!
 
ف.شیدا
 
 
شاید روزی دریای درون طوفانی ومتلاطم باشد
 
اما رنگین کمان وجود تو 
 
پس از هر طوفان، چون دریا آرام خواهد گرفت.
 
اگر که خود خواستار آرامش خویش باشی!!!
 
ف.شیدا
 
 
پرنده ء روح خویش را در رنگین کمان آسمان زندگیت
 
 رها کن
 
 روح در قفس چون پرنده ایست که بدام افتاده باشد.
 
ف.شیدا
 
 
آدمی همواره در زندگی انتظار معجزه ای را میکشد
 
بی آنکه بداند معجزه هرروز اتفاق میافتد
 
اینکه بدنی سالم را دارا هستی
 
معجزه ایست که هرروز تکرار میشود
 
اینکه فرزند تو در کمال سلامت ، کودک ونوجوان
 
 وجوانی ست که مرتکب خطاهای بزرگ  نمیشود
 
اعتیاد ندارد ، بدرفتاری نمی کند،
 
روزانه سربزیر وآرام به مدرسه ودبیرستان ودانشگاه رفته
 
و مسئولیت فرزندی خود را بجا میآورد
 
و درحد خویش فرزندی سالم وعاقل ودانا ست
 
معجزه  روزانه زندگیست
 
 
اینکه زبان تو ، خانواده تو و فرزندان تو ، به دروغ ، ناسزا
 
دلشکستن و آزار دیگری باز نمیشود
 
( وبسیارند آنان که آرزو میکنند چون شما باشند )
 
خود  یکی  دیگر ازمعجزات  هستی ست .
 
ف.شیدا
 
 
وقتی که در لحظات سیاه زندگی
 
 بناگاه در اوج ناامیدی تو
 
، راهی برویت گشوده میگردد وامروزت را 
 
 شاد ورنگین میکند،  این خود معجزه ایست!
 
ف.شیدا
 
 
 
زمانی که پس ازسالها زحمت وتلاش به نتیجه میرسی
 
(در کار یا درس ویا زندگی)
 
این نیز معجزه ء رنگین کمان ء هستی توست !
 
 
وقتی که زندگی خویش را رنگ میزنی و
 
نقاشی حضور خویش را بر صحنه زندگی
 
به رنگین ترین شکل ممکن،
 
 برقلم موی بودن ء خویش بر صفحه زندگی،
 
تصویری ثابت میکنی
 
وسپس آسوده خیال وراحت
 
 برمبل ء خانه خویش تکیه میزنی
 
وبر ثمره تلاش خویش مینگری
 
این نیز معجزه  ای ست در آرامش خیالی
 
 که دیروز از آن تو نبود
 
وآندم به دست آمد که خواستارداشتن آن شدی.
 
ف.شیدا
 
 
ملودی وآهنگ حضور تو در زندگانی، زمانی شنیدنی ست
 
که بهترین آهنگ تلاش را ساز میکنی
 
و رنگین ترین شکل ء حضور خویش را
 
زندگی می بخشی .
 
ف.شیدا
 
 
فقط زمانی   در راه های رفتن  خویش
 
 در زندگی
 
به رنگین کمان ءهستی ء خود میرسی
 
که در باران های سیل آسای
 
روزگارت را تحمل کرده باشی.
 
ف.شیدا
 
 
 شادترین انسان ، کسی است که
 
 که نگاهش را از نگاه زندگی بر نمیگیرد
 
 ودرون خویش را سرشار از  رنگین کمان
 
هستی می کند.
 
ف.شیدا
 
 
قشنگ ترین واژه های زندگی
 
در کلام محبت نهفته است
 
زندگی خود را
 
رنگین کمان واژه های محبت کن
 
 تا آرامش خود ودیگری را شاهد باشی.
 
ف.شیدا
 
 
 
حضور هر یک از انسانها در زندگی
 
یکی از رنگهای رنگین کمان زندگیست
 
حضور خویش را به رنگی درآمیز
 
که جلوه ای بیشتر به زندگی تو
 
 واطرافیان تو می بخشد.
 
ف.شیدا
 
 
 زندگی رنگین ترین رنگین کمان هستی ست
 
  بشرط آنکه    در ساختار  آن 
 
از هیچ تلاش مثبتی دریغ نکنی.
 
ف.شیدا